Politica de confidențialitate BRANDS & BEARS

Publicat 24.02.2022

Îți mulţumim pentru vizitarea website-ului nostru, operat de  BRANDS & BEARS SRL ("Operatorul",  ”B&Bsau noi”). Prezenta politică are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale atunci când utilizezi www.bears.ro (denumit în continuare ”Website-ul”). Baza legală a acestor prelucrări o reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.  

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal sunt utilizate pentru îndeplinirea următoarelor scopuri:

·         Asigurarea funcționalității și securității Website-ului;

Temeiurile prelucrărilor

Datele dumneavoastră, date prelucrate în scopurile mai sus descrise, sunt utilizate pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Clinicii, respectiv pentru asigurarea funcționalităților Website-ului și a securității acestuia și pentru facilitarea unui canal de comunicare prin formularul de contact.

Categoriile de date prelucrate

Pentru utilizarea Website-ului, prelucrăm următoarele categorii de date: adresa IP, tipul browserului utilizat la accesarea Website-ului, data și ora accesării și tipul echipamentului utilizat la accesarea Website-ului.

Categoriile de persoane vizate

Sunt prelucrate datele vizitatorilor/utilizatorilor Website-ului.

Către cine dezvăluim datele dumneavoastră

Datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către prestatori de servicii și parteneri contractuali pentru îndeplinirea scopurilor menționate în această politică, spre exemplu, pentru mentenanța și asigurarea securității Website-ului, pentru asigurarea serviciului de hosting și/sau mail hosting.

Nu vom vinde însă datele tale către terţi şi nici nu le vom valorifica în alte scopuri.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara UE/SEE.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe o durată stabilită conform normelor și politicilor interne. Cu titlu de exemplu:

·         datele referitoare la utilizarea Website-ului - pentru o perioadă de [·]

Link-uri către alte pagini de internet

Această politică de prelucrare se aplică doar www.bears.ro. Website-ul conține și trimiteri către alte pagini de internet - Facebook - care nu sunt controlate de către B&B. Pentru detalii referitoare la prelucrările efectuate de către aceste pagini, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestora.

Clinica nu răspunde pentru conținuturile terțe puse la dispoziție prin intermediul link-urilor terțe disponibile pe Website.

 

Prelucrări realizate prin intermediul tehnologiilor de tip Cookies

Website-ul nu utilizează tehnologii de tip cookies și prin urmare niciun set de date cu caracter personal nu este prelucrat prin intermediul acestor tehnologii.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

În baza legislației aplicabile beneficiezi de următoarele drepturi:

·         dreptul la informare - dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare derulate,

·         dreptul de acces la date - dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare,

·         dreptul  la rectificare – posiblitatea de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete,

·         dreptul de ștergere  a datelor - dreptul este aplicabil în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege,

·         dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri întemeiate pe interesul nostru legitim (cum ar fi marketing),

·         dreptul la retragerea consimțământului pentru operațiunile de prelucrare întemeiate pe consimțământul persoanei vizate,

·         dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege,

·         dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit și de a cere ca aceste date să fie transmise către alt operator (dacă sunt aplicabile condițiile prevăzute de lege),

·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate în condițiile art. 22 din GDPR și

·         dreptul de a formula plângere la ANSPDCP și/sau de a vă adresa instanțelor de judecată.

Drepturile se pot exercita prin transmiterea unei solicitări utilizând următoarele date de contact:

Clinica își rezervă dreptul de a actualiza prezenta politică în funcție de modificările legislative, de avansul tehnologic și/sau în situația adăugării unor scopuri suplimentare de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Email: office@bears.ro

Adresă poștală: București, Str. Căpitan Nicolae Drossu nr 11, Sector 1.

Bear Img